Laboratory of Intelligent Software

Members

Post
Name
Professor
Associate Professor
Secretary
TAKAHASHI Mai
Doctor
JI Chengcheng
OKAMOTO Hiroshi
TAKASE Tomoumi
ZHANG Jingshan
SONG Jing
Master 2
UEDA Yudai
SASAKI Yusuke
TOKUDA Ryota
NISHIHARA Kazuki
WATABE Hiroki
Master 1
ATARASHI Kyohei
IHARA Hiroyuki
OIKAWA Ryota
HAYAKAWA Seiya
Bachelor 4
KISHI Takaya
KUROKAWA Yuuki
MORI Kaori
MORISE Hiroki
MORIYAMA Akimi
Bachelor 3
SUZUKI Takafumi
IMAI Shunsuke
MATSUI Taiju
YONG Junyeong
TODA Kazuki

Back to Top Page

Kita14 Nishi9, Kita, Sapporo, 060-0814, JAPAN TEL: +81-(0)11-706-6815 FAX: +81-(0)11-706-7831
E-mail: www-admin@rebun.complex.eng.hokudai.ac.jp
© Laboratory of Intelligent Software, Hokkaido University All Rights Reserved.